banner_04

ANBI

ALGEMEEN

Naam: Stichting Staetshuys Fonds
KVK 34282218
RSIN 8184.36.001
Postadres: Herengracht 460 – 1017 CA Amsterdam – telefoon 020 5200000
mail@staetshuysfonds.org - staetshuysfonds.org

DOEL MISSIE EN BESTAANSREDEN VAN HET STAETSHUYS FONDS

De Stichting Staetshuys Fonds is opgericht door Jan Meulendijks en Bart Schuil. Het fonds richt zich voornamelijk op jong (niet ouder dan 30 jaar in het jaar van de aanvraag), getalenteerd, klassiek geschoold muziektalenten die aan het einde van hun conservatoriumtijd en het begin van hun carrière staan en biedt mogelijkheden voor bezoek aan masterclasses, extra lessen etc. Men kan ook in aanmerking komen voor structurele ondersteuning. Dit in het algemeen belang ter verhoging van de kwaliteit van de Nederlandse muziek- en zangkunst, zowel nationaal als internationaal. En in het belang van goed geschoold toptalent dat aan het begin van zijn of haar carrière ondersteuning ontbeert. Nederland heeft groot, internationaal erkend zangtalent voortgebracht. Denk onder andere aan Jo Vincent, Gré Brouwestein, Christina Deutekom, Aafje Heynis, Elly Ameling, Frank van Aken, Maarten Koningsberger, Karin Strobos, Marcel Reijans, Tania Kross en Eva Maria Westbroek. Deze zangers hebben door hun uitzonderlijke talenten Nederland internationaal op klassiek gebied op de kaart gezet. De lange traditie die Nederland heeft bij het voortbrengen van klassiek muzikaal toptalent staat onder druk. Het is van zowel nationaal als internationaal belang dat de artistieke kwaliteiten in het algemeen en de vocale kwaliteiten van onze talenten op peil wordt gehouden. Jong talent moet gestimuleerd en gemotiveerd worden om onze cultureel erfgoed intact en in leven te houden door het consequent ten gehore brengen van vocaal repertoire uit de voorbije eeuwen en hedendaagse tijd. Hiermee wordt de behoefte van een breed publiek vervuld. Daarnaast is van groot belang dat talentvolle jonge zangers zich kunnen presenteren aan internationale instellingen. Het volgen van masterclasses om hun zangkwaliteiten in stand te houden het volgen van zangcursussen, nationaal en internationaal is van groot belang. Het gebrek aan middelen daarvoor is bij vooral net afgestudeeerden groot en talent raakt daardoor in nood., mist kansen en emplooi. Het doel is dan ook om de positie van jong klassiek muzikaal talent zowel nationaal als internationaal te versterken door financiering van activiteiten Musici die in het jaar van aanvrage nog geen 30 jaar zijn, kunnen een verzoek om financiële ondersteuning indienen met omschrijving, verantwoording en begroting. Alleen Nederlandse musici die in Nederland wonen en die hier opgeleid worden en/of opgeleid zijn kunnen een aanvraag indienen. Zij dienen minimaal een masters opleiding succesvol te hebben afgerond om in aanmerking te komen voor ondersteuning. Ondersteuning kan bestaan uit, financiering van extra lessen, het laten deelnemen aan en ondersteunen van belangrijke concoursen, producties, masterclasses, operaklassen en alles wat daaraan kan bijdragen
Vanaf 2018 zal het fonds de door de Nationale Opera opgerichte Nationale Opera Studio financieel gaan steunen. Daartoe is een bedrag van 100.000 euro gedoneerd.

BESTUUR EN ORGANISATIE

Het bestuur bestaat met inbegrip van de twee oprichters uit vijf personen, dit in overeenstemming met het beschikkingsmachtcriterium.
De heer Mr Oscar Hammerstein – Voorzitter
De heer J.L.M. Meulendijks - Secretaris
De heer R.J.H.M. Oomens - Penningmeester
Mevrouw Mr. Laetitia Griffith - Lid
De heer B. Schuil - Lid
Het voltallige bestuur is onbezoldigd en er zijn voor hen geen vaste onkostenvergoedingen. Er zijn geen werknemers. Het bestuur wordt incidenteel indien nodig administratief ondersteund.

BELEIDSPLAN

Door wervingsacties wordt gestreefd naar aanvulling van de financiële middelen. De financiële middelen worden aangevuld met giften van bezoekers van het Staetshuys. Om dat te stimuleren worden daarin onder meer incidenteel huisconcerten gegeven, de tuin opengesteld en ruimtes ter beschikking gesteld voor kleinschalige evenementen in het algemeen belang. Donaties. Renteopbrengsten uit deposito’s/spaarrekeningen. Het vermogen van de stichting zal verder worden gevormd door schenkingen, legaten en erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Financiële middelen worden eveneens verkregen met de opbrengsten van producties en masterclasses. Door wervingsacties wordt gestreefd naar aanvulling van de financiële middelen. Beleggingen in andere vorm dan renteopbrengsten uit deposito’s en/of spaarrekeningen zijn uitgesloten. De verworven middelen worden in overeenstemming met de statuten integraal aangewend voor het in dit beleidsplan omschreven doel. De meerjarendoelstelling is het handhaven en uitbreiden van de ondersteuning van jong klassiek geschoold talent en ook het ondersteunen van organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling en stimulering van jong talent, zoals Resident Artists Programma’s, Operaklassen en concoursen voor jonge zangersEen en ander om de kwaliteit van de opera- en liedkunst te blijven stimuleren en in te stand te houden zowel nationaal als internationaal.

ACTIVITEITEN IN 2017

Een klein deel van het beschikbare budget werd in 2017 besteed aan incidentele aanvragen. Het grootste deel werd gereserveerd voor de aangekondigde financiering in 2018 van De Nationale Opera Studio. Een en ander past precies in de doelstelling van de stichting. Het fonds wil kunnen beslissen hoeveel talenten en wie ze ondersteunen en is gebaat bij de grote expertise van DNOS. Met deze “nieuwe” invulling hoopt het fonds een extra waardevolle ondersteuning te zijn voor jong talent en weet het zich bovendien gesteund door de kennis van DNOS. Daarnaast kan elke zanger met inachtneming van de voorwaarden het fonds altijd om ondersteuning vragen. Daarbij zal echter door een deskundige commissie kritisch worden geoordeeld en bepaald of ondersteuning van een aanvrager zinvol is.

FINANCIËN

Het vermogen is op een ING rekening courant en een ING depositorekening ondergebracht en de jaarrekening wordt verzorgd door de accountant Bruijns Financiële Dienstverlening en gecontroleerd door de firma Meijburg te Amsterdam. Penningmeester is de heer Rob Oomens, ex-bankier van ING, te Amsterdam. Twee particuliere sponsoren zullen het fonds in de komende vier jaar extra financieel blijven ondersteunen.

2018