banner_04

ANBI

ALGEMEEN

Naam: Stichting Staetshuys Fonds
KVK 34282218
RSIN 8184.36.001
Postadres: Herengracht 460 – 1017 CA Amsterdam – telefoon 020 5200000
mail@staetshuysfonds.org - staetshuysfonds.org

DOEL MISSIE EN BESTAANSREDEN VAN HET STAETSHUYS FONDS

De Stichting Staetshuys Fonds is opgericht door Jan Meulendijks en Bart Schuil. Het fonds richt zich voornamelijk op jong (niet ouder dan 30 jaar in het jaar van de aanvraag), getalenteerd, klassiek geschoold muziektalenten die aan het einde van hun conservatoriumtijd en het begin van hun carrière staan en biedt mogelijkheden voor bezoek aan masterclasses, extra lessen etc. Men kan ook in aanmerking komen voor structurele ondersteuning. Dit in het algemeen belang ter verhoging van de kwaliteit van de Nederlandse muziek- en zangkunst, zowel nationaal als internationaal. En in het belang van goed geschoold toptalent dat aan het begin van zijn of haar carrière ondersteuning ontbeert. Nederland heeft groot, internationaal erkend zangtalent voortgebracht. Denk onder andere aan Jo Vincent, Gré Brouwestein, Christina Deutekom, Aafje Heynis, Elly Ameling, Frank van Aken, Maarten Koningsberger, Karin Strobos, Marcel Reijans, Tania Kross en Eva Maria Westbroek. Deze zangers hebben door hun uitzonderlijke talenten Nederland internationaal op klassiek gebied op de kaart gezet. De lange traditie die Nederland heeft bij het voortbrengen van klassiek muzikaal toptalent staat onder druk. Het is van zowel nationaal als internationaal belang dat de artistieke kwaliteiten in het algemeen en de vocale kwaliteiten van onze talenten op peil wordt gehouden. Jong talent moet gestimuleerd en gemotiveerd worden om onze cultureel erfgoed intact en in leven te houden door het consequent ten gehore brengen van vocaal repertoire uit de voorbije eeuwen en hedendaagse tijd. Hiermee wordt de behoefte van een breed publiek vervuld. Daarnaast is van groot belang dat talentvolle jonge zangers zich kunnen presenteren aan internationale instellingen. Het volgen van masterclasses om hun zangkwaliteiten in stand te houden het volgen van zangcursussen, nationaal en internationaal is van groot belang. Het gebrek aan middelen daarvoor is bij vooral net afgestudeeerden groot en talent raakt daardoor in nood., mist kansen en emplooi. Het doel is dan ook om de positie van jong klassiek muzikaal talent zowel nationaal als internationaal te versterken door financiering van activiteiten Musici die in het jaar van aanvrage nog geen 30 jaar zijn, kunnen een verzoek om financiële ondersteuning indienen met omschrijving, verantwoording en begroting. Alleen Nederlandse musici die in Nederland wonen en die hier opgeleid worden en/of opgeleid zijn kunnen een aanvraag indienen. Zij dienen minimaal een masters opleiding succesvol te hebben afgerond om in aanmerking te komen voor ondersteuning.

BESTUUR EN ORGANISATIE

Door een speciale commissie bestaande uit professionals van De Nationale Opera en de Nederlandse Reisopera worden aanvragen ondersteuning jaarlijks beoordeeld. Die kan bestaan uit, financiering van extra lessen, het laten deelnemen aan en ondersteunen van belangrijke concoursen, producties, masterclasses, operaklassen en alles wat daaraan kan bijdragen. Het bestuur bestaat met inbegrip van de twee oprichters uit vijf personen, dit in overeenstemming met het beschikkingsmachtcriterium.

Het bestuur bestaat met inbegrip van de twee oprichters uit vijf personen, dit in overeenstemming met het beschikkingsmachtcriterium.

BESTUUR

De heer Mr Oscar Hammerstein – Voorzitter
De heer J.L.M. Meulendijks - Secretaris
De heer R.J.H.M. Oomens - Penningmeester
Mevrouw Mr. Laetitia Griffith - Lid
De heer B. Schuil - Lid

BEOORDELINGSCOMMISSIE

De heer Nicolas Mansfield – Intendant Nederlandse Reisopera
De heer Jésus Iglesias Noriega – hoofd artistieke zaken De Nationale Opera
De heer Mauricio Fernandez – casting director Zaterdagmatinee

Het voltallige bestuur en de commissie zijn onbezoldigd en er zijn voor hen geen vaste onkostenvergoedingen. Er zijn geen werknemers. Het Bestuur wordt incidenteel indien nodig administratief ondersteund.

BELEIDSPLAN

Door wervingsacties wordt gestreefd naar aanvulling van de financiële middelen. De financiële middelen worden aangevuld met giften van bezoekers van het Staetshuys. Om dat te stimuleren worden daarin onder meer incidenteel huisconcerten gegeven, de tuin opengesteld en ruimtes ter beschikking gesteld voor kleinschalige evenementen in het algemeen belang. Donaties. Renteopbrengsten uit deposito’s/spaarrekeningen. Het vermogen van de stichting zal verder worden gevormd door schenkingen, legaten en erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Financiële middelen worden eveneens verkregen met de opbrengsten van producties en masterclasses. Door wervingsacties wordt gestreefd naar aanvulling van de financiële middelen. Beleggingen in andere vorm dan renteopbrengsten uit deposito’s en/of spaarrekeningen zijn uitgesloten. De verworven middelen worden in overeenstemming met de statuten integraal aangewend voor het in dit beleidsplan omschreven doel. De meerjarendoelstelling is het handhaven en uitbreiden van de ondersteuning van jong klassiek geschoold talent en ook het ondersteunen van organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling en stimulering van jong talent, zoals Resident Artists Programma’s, Operaklassen en grote concoursen voor jonge zangers als het Belvedère Operaconcours Amsterdam en andere organisaties die zich met klassieke zangkunst bezighouden. Een en ander om de kwaliteit van de opera- en liedkunst te blijven stimuleren en in te stand te houden zowel nationaal als internationaal.

ACTIVITEITEN IN 2015

In 2015 was het budget dat beschikbaar was voor de aanvragen om ondersteuning beperkter dan voorgaande jaren en de eisen strenger. Kandidaten die een beroep op het fonds deden vanwege de aanschaf van een nieuwe avondjurk of zelfs een vleugel werden zonder tussenkomst van de commissie direct afgewezen. Het beschikbare budget werd in 2015 grotendeels besteed aan de ondersteuning van het Belvedere operaconcours, dat bij uitstek jong talent een podium biedt voor een grote wereldomvattende jury. Hun deelname biedt volop kans op engagementen en dat is het steven van het fonds. Zeven zangers werden in april door de commissie gehoord en de adviezen waren zodanig dat het bestuur geen der kandidaten heeft kunnen honoreren. Om de middelen van het fonds te verruimen en de aandacht en bekendheid voor en van het fonds te vergroten, vooral onder opera en zang- liefhebbers werd besloten om een concert te organiseren met de wereldberoemde Nederlandse sopraan Eva Maria Westbroek en haar al even beroemde man de tenor Frank van Aken. Zij zouden worden vergezeld van talentvolle zangers die in het verleden werden ondersteund door het Staetshuys Fonds. Tania Kross, Karin Stroboss Francis van Broekhuizen werden geëngageerd. Door de verkoop van 12 dinertafels werd de omzet van het evenement verhoogd. Op 22 mei vond in het concertgebouw voor een goed bezet, maar niet volledig uitverkochte zaal het concert plaats. Het resultaat was mede dankzij twee particuliere sponsoren positief. Het belangrijke Belvedere operaconcours kon mede daardoor ondersteund worden. Ook door die deelname werd het fonds positief onder de aandacht gebracht van een groot publiek. Het bestuur heeft in 2015 besloten tot meer samenwerking met De Nationale Opera die samen met Opera Zuid en de Nationale Reisopera het initiatief hebben genomen tot oprichting van een nieuwe Opera Studio. Een opleiding waarin alle disciplines bij elkaar komen van opera, zang, decor, regie, etc. Het Staetshuys fonds wil in de toekomst –een aantal- getalenteerde Nederlandse jongeren die gekozen zijn voor deze nieuwe opleiding, gaan ondersteunen. In januari 2016 is er een gesprek met Pierre Audi en Els van der Plas van de DNO om het initiatief, dat onder de vleugels van DNO zal worden ontwikkeld, verder te bespreken. Een en ander past precies in de doelstelling van de stichting. Staetshuys fonds. Het fonds wil kunnen beslissen hoeveel talenten en wie ze ondersteunen. Met deze “nieuwe” invulling hoopt het fonds een extra waardevolle ondersteuning te zijn voor jong talent en weet het zich bovendien gesteund door de kennis van deze belangrijke instituten. Daarnaast kan elke zanger met inachtneming van de voorwaarden het fonds altijd om ondersteuning vragen. Daarbij zal echter door de deskundige commissie kritisch worden geoordeeld en bepaald of ondersteuning van een aanvrager zinvol is. Twee particuliere sponsoren zullen het fonds in de komende vier jaar extra financieel blijven ondersteunen.

FINANCIËN

Het vermogen is op een ING rekening courant en een ING depositorekening ondergebracht en de jaarrekening wordt verzorgd door de accountant Bruijns Financiële Dienstverlening en gecontroleerd door de firma Meijburg te Amsterdam. Penningmeester is de heer Rob Oomens, bankier van ING, te Amsterdam.

2016